Krátkodobá terapie


Krátkodobá terapie v rámci Sociální kliniky probíhá ve dvanácti sezeních. Frekvence setkávání klienta s terapeutem je zpravidla jednou za čtrnáct dní. Celková doba terapie by neměla přesáhnout devět měsíců.

Krátkodobá terapie se zaměřuje na zvládání zátěžových situací. Soustředí se na podporu pozitivních vzorců chování k druhým i na podporu pozitivních pocitů vůči sobě samému.

Kdy je vhodná


Tato terapie vás může podpořit v náročné životní situaci. Pomůže vám zvládnout například:

 • životní změnu,
 • vstup do další etapy života,
 • ztrátu zdraví,
 • separaci od rodiny,
 • náhlý socio-ekonomický propad,
 • změny v partnerství, zaměstnání apod.

Je zaměřena na osoby, které se kvůli vnějším okolnostem dostaly do tíživých ekonomických podmínek a chtějí na svých problémech aktivně pracovat.

Terapie není určena pro řešení krizových situací, v těchto případech je vhodné kontaktovat tzv. krizové centrum.

Jak probíhá služba


Služba poskytovaná Sociální klinikou probíhá za drobný finanční poplatek za jednotlivá sezení, a to na základě kontraktu mezi klientem a Sociální klinikou. Výše poplatku je nastavena podle individuální ekonomické a životní situace klienta. Poplatek za sezení je příspěvkem na provoz Sociální kliniky.

Kdo ji poskytuje


Většina terapeutů, kteří poskytují krátkodobou terapii v rámci Sociální kliniky, má ukončený psychoterapeutický výcvik a často také dlouholetou praxi.

Své služby poskytují jako dobrovolníci, tj. bez nároku na honorář. Pomáhají v souladu s mottem Sociální kliniky - služba ze srdce, protože to máme všichni.

Po ukončení terapie, poskytované Sociální klinikou, nelze pokračovat v dlouhodobé terapii u téhož terapeuta.


Nejčastější dotazy


 • Můžu si vybrat svého terapeuta?
  Zájemce může v dotazníku uvést své preference, Sociální klinika je však z kapacitních důvodů nemusí zcela naplnit.

 • Kde probíhá mapující rozhovor a terapie?
  Mapující rozhovor a terapie probíhá v pracovnách jednotlivých terapeutů.

 • Kdy probíhají terapie?
  Terapeuti Sociální kliniky jsou dobrovolníci, proto jsou jejich časové kapacity omezené. Děkujeme za pochopení.

 • Je možné přijít na mapovací rozhovor a terapii s dítětem?
  Sociální klinika nedisponuje tzv. dětským koutkem či možnostmi hlídání dětí, mapovací rozhovor a terapie probíhá bez přítomnosti dětí.

Jak se přihlásit

Je to úplně snadné!

Stačí vyplnit on-line dotazník.

Poté vás nejpozději do pěti dnů kontaktuje koordinátorka a navrhne další postup.

Z kapacitních důvodů a z důvodu aktuální situace v ČR nepřijímáme nové přihlášky do Velikonoc. Děkujeme za pochopení.

Vyplnit dotazník

 • V případě, že je pro vás krátkodobá terapie vhodná, nabídneme vám termín tzv. mapovacího rozhovoru. Ten proběhne zpravidla do 14 dnů od odeslání vašeho dotazníku.

 • Následně vás koordinátorka propojí pro vás s nejvhodnějším terapeutem, a to nejpozději do 14 dnů od konání mapovacího rozhovoru.

 • Současně je mezi vámi a Sociální klinikou uzavřena smlouva o poskytování služeb, kde je stanovena i výše vašeho příspěvku za sezení.

 • Nastupujete do terapie.

Biosyntéza jako metoda


Sociální klinika staví na hodnotovém základu biosyntézy – jednoho z nejnovějších přístupů v somatické psychoterapii. Při terapeutické práci kromě obvyklého rozhovoru biosyntéza využívá také práci s pohybem, dotykem, dechem a imaginací.

Biosyntéza klade důraz na integraci životních procesů: tělesného (pohybového), spolu s prožitkovým (emocionálním) a mentálním. Tato metoda dále při práci s klienty využívá procesuální přístup; vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů klienta, na které navazuje a specifickými technikami je rozvíjí. v centru této formy terapie vždy stojí potřeby klienta, respekt k jeho individuálním odlišnostem i jedinečným vnitřním zdrojům.

Od roku 2008 zaštiťuje vzdělávání terapeutů v metodě biosyntéza Český institut biosyntézy.

Slovník pojmů

Mapující terapeut
jedná se o zpravidla o psychiatra či zkušeného krizového interventa s ukončeným psychoterapeutickým výcvikem. Mapující terapeut vede tzv. mapující rozhovor (zde odkaz na map. rozhovor níže) se zájemci o krátkodobou terapii v Sociální klinice.

Psycholog
stejně jako psychiatr, i psycholog má za sebou dlouhá léta studií. Na rozdíl od psychiatra však studuje zpravidla na filozofické fakultě, a to po dobu minimálně pěti let (každý psycholog má titul mgr.) Psychologové se mohou soustředit na mnoho oblastí našich životů – od vývoje dětí až po práci v personálním oddělení větších firem.

Klinický psycholog
stejně jako psycholog má vystudovanou VŠ s titulem mgr. Na rozdíl od jiných typů psychologů má však klinický psycholog o něco blíže lékaři. Před vykonáváním samostatné praxe musí pracovat po dobu pěti let ve zdravotnictví a složit atestaci v psychologické péči. Klinický psycholog je jediným psychologem, který může mít vlastní praxi a stanovovat diagnózu.

Psychiatr
Psychiatr je absolventem medicíny se specializací na psychiatrii. Na rozdíl od psychologa nebo psychoterapeuta může předepisovat léky a zabývá se psychiatrickými a duševními onemocněními.

Psychoterapeut
Kromě ukončeného vysokoškolského studia musí psychoterapeut podstoupit navíc pětiletý psychoterapeutický výcvik. Za samostatného psychoterapeuta se považuje takový, který ukončil nejen výcvik, ale ještě prošel dvouletou praxí se supervizí.

Psychoterapie
je léčba psychologickými prostředky, která probíhá jako vědomá, záměrná, strukturovaná a vědecky podložená interakce mezi terapeutem a klientem.

Psychoterapeutický výcvik
Každý, kdo chce pracovat jako psychoterapeut, musí absolvovat obvykle pětiletý výcvik, ve kterém jednak pracuje sám na sobě v roli klienta, také se učí řadu postupů a technik a zejména přemýšlet jako psychoterapeut. Během výcviku musí také zvládnout teorii a pracovat desítky hodin pod supervizí – konzultovat po ukončení výcviku svou práci pravidelně se zkušenějším kolegou – supervizorem. Celý proces trvá zhruba 6-7 let.

Mapující rozhovor
podrobný rozhovor, který vede tzv. mapující terapeut, trvá zpravidla 2 hodiny. Probírá se na něm podrobně téma, se kterým zájemce vstupuje do péče Sociální kliniky. Rozhovor je veden vždy před zahájením terapie; příspěvek zájemce činí 200 Kč.

Krizový intervent
vysokoškolsky vzdělaná osoba s výcvikem v komplexní krizové intervenci.

Supervize
prostřednictvím supervize terapeut celoživotně rozvíjí své profesní dovednosti. v procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému zpětnou vazbu k jeho práci.